Lyssna

Våra stadgar

Stadgar för Kooperativet Eila

rev.2019-07-18, ändringar beslutade på årsstämman 2019-06-17

§1 Firma

Föreningen är en ideell förening och dess firma är EILA (Engelholms Independent Living Association).

§2 Ändamål

Föreningens ändamål är:

– att verka som en påtryckningsgrupp och intressegrupp för medlemmarna mot myndigheter och t ex journalistiska kanaler i för medlemmarna viktiga frågor
– att eftersträva att personer med likartade handikapp och assistansbehov skall ha en naturlig mötesplats
– att informera en bred allmänhet t ex via skolor om villkoren för en handikappad person i dagens samhälle
– att åt medlemmar med behov av personlig assistans och som är assistansberättigade enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) tillgodose detta behov och därmed uppbära det statliga stöd som utgår för att täcka kostnader som uppstår i samband med assistansen
– att åtaga sig med assistansen förenade uppgifter såsom arbetsgivaransvar, administrativa, ekonomiska och lönerättsliga rutiner.

Denna verksamhet drivs som en icke vinstgivande föreningsverksamhet.

§3 Medlemskap

Fullt medlemskap som ger rösträtt kan enbart erhållas av personer med behov av personlig assistans och som är assistansberättigade enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Övriga som sympatiserar med kooperativets ändamål kan erhålla stödmedlemskap. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen och prövas av styrelsen.

§4 Medlems åliggande

Medlem är skyldig att betala stadgeenlig avgift till Kooperativet Eila samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Avgiften motsvarar medlemmens assistansersättning och förvaltas gemensamt. Om förändringar sker i Försäkringskassans regelverk som påverkar

Eilas medlemmars assistansersättning beslutar styrelsen i förekommande fall och revidering av dessa stadgar krävs ej.

§5 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är lika med kalenderår.

§6 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls senast under juni månad året efter verksamhetsåret. Kallelse skall vara utsänd senast 14 dagar innan årsmötet.

På ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas med på dagordningen:

1. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet
2. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
5. Revisorernas berättelse
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Budget
8. Medlemmars avgifter
9. Val av styrelse för tiden till nästa ordinarie årsmöte:
beslut om antal ledamöter i styrelsen ordförande och övriga ledamöter suppleanter
10. Val av revisorer
11. Övriga frågor

§7 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det påfordras av revisorer eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar. Kallelsen skall utfärdas inom 14 dagar från det styrelsen erhåller begäran därom.

§8 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter, medlemmar eller stödmedlemmar. Styrelsen har rätt att tillsätta vissa ledamöter, dock ej fler än 2 och ej heller fler än halva antalet styrelsemedlemmar som är medlemmar eller stödmedlemmar. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av alla styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

§10 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av årsmötet. Medlem som förlorar sin rätt till assistansersättning kan ej fortsätta som medlem, men kan få fortsätta som stödmedlem.

§11 Medlems avgång

Avgång ur föreningen äger rum efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller av annan omständighet vill utträda ur föreningen. Uppsägningstiden är 3 månader, men kan kortas av om omständigheterna medger detta och styrelsen så beslutar.

§12 Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte samt att samtliga närvarande röstberättigade medlemmar är eniga om ändringen eller att beslutet fattas med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten med minst en månads intervall.

§13 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas på det sätt årsmötet bestämmer.

Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga närvarande röstberättigade medlemmar på ett extra eller ordinarie årsmöte, eller med två tredjedels majoritet av de röstande på två på varandra följande årsmöten med minst en månads intervall.